Centrum Rozwoju

Fundacja CENTRUM ROZWOJU powstała, by wspierać w rozwoju społoczno - gospodarczym. To przestrzeń do współpracy z ekspertami w swoich dziedzinach, dostarczającymi rozwiązania dla osób indywidualnych, firm oraz podmiotów działających w sferze publicznej w zakresie rozwoju osobistego i zawodowego, a taże w zakresie rozwoju organizacji. Naszą przemyślaną ofertą dzielimy się z Państwem w trakcie SZKOLEŃ wykorzystujących najnowsze techniki transferu kompetencji, poprzez COACHING, KONSULTACJE oraz DORADZTWO.

Podstawą naszego działania jest wiedza i doświadczenie. Każdy element oferty przepracowaliśmy i zastosowaliśmy z powodzeniem w rzeczywistości biznesowej oraz w "życiu".

Naszą misją jest wspieranie w rozwoju i pozytywny wpływ na szeroko rozumiany rozwój Klientów.

Naszym mottem jest pracować z pasją, elastycznie i profesjonalnie, z dbałością o najwyższej jakości relacje z Klientem.

------------------------------------

Fundacja CENTRUM ROZWOJU została powołana Aktem Fundacyjnym w dniu 5 listopada 2015 roku i jest Organizacją Pozarządową posiadającą wpis do KRS oraz osobowość prawną.

 

STATUT FUNDACJI CENTRUM ROZWOJU
 

Rozdział I

 POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Fundacja pod nazwą Fundacja CENTRUM ROZWOJU, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Pana Krzysztofa Sypienia zwanego dalej „Fundatorem”, Aktem Notarialnym sporządzonym przez Notariusza Dianę Piwowarczyk w Kancelarii Notarialnej w Goleniowie, przy ul. Konstytucji 3 Maja 42, 72-100 Goleniów, dnia 5 listopada 2015 roku za Repertorium A Nr 4795 / 2015, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego Statutu.

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3

Nazwa Fundacji jest prawnie zastrzeżona.

§4

Siedzibą Fundacji jest miejscowość Goleniów.

§5

Fundacja prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także poza jej granicami.

§6

Fundacja może używać własnego znaku graficznego, skrótów nazwy w brzmieniu CENTRUM ROZWOJU, CR, pieczątek z danymi identyfikującymi Fundację oraz odpowiedniego oznaczenia nazwy Fundacji w językach obcych.

     § 7

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister ds. Rozwoju.

_______________________________________

Rozdział II

CELE I FORMY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 8

CELE FUNDACJI:

1) Działalność w obszarze oraz na rzecz społeczno – gospodarczego rozwoju lokalnego i regionalnego, a także działalność w obszarze oraz na rzecz współpracy międzynarodowej, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy transgranicznej „Euroregionu Pomerania”.

 2) Promocja i wspieranie rozwoju lokalnego, regionalnego oraz rozwoju współpracy transgranicznej, międzynarodowej.

3) Aktywizacja i mobilizowanie ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju lokalnego i regionalnego oraz do aktywności w przestrzeni współpracy transgranicznej, międzynarodowej.

 3) Promocja zatrudnienia oraz aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i zagrożonych bezrobociem,  

4) Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej oraz społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

5) Aktywizacja młodzieży,

6) Poprawa jakości życia mieszkańców z terenu działania Fundacji,

7) Upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją społeczną i gospodarczą ludności na obszarach wiejskich,

 8) Wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwój przedsiębiorczości,

9) Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych,

10) Rozwój obszarów wiejskich i rolnictwa,

11) Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,

12) Podnoszenie świadomości i popularyzacja wiedzy i aktywności w zakresie rozwoju lokalnego, regionalnego oraz współpracy transgranicznej, międzynarodowej,

13) Tworzenie możliwości integracji osób fizycznych, podmiotów gospodarczych, środowisk kulturalnych, oświatowych oraz wszelkich innych organizacji,

14) Budowanie partnerstw lokalnych i rozwijanie współpracy międzysektorowej,

15) Wspieranie osób niepełnosprawnych, starszych oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

16) Wspieranie osób dorosłych, w szczególności osób o niskich kwalifikacjach oraz osób starszych w zakresie rozwoju umiejętności i podnoszenia kwalifikacji,

 17) Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,

18) Ochrona i promocja zdrowia oraz pomoc społeczna,

19) Rozwój turystyki,

20) Rozwój kultury fizycznej i sportu,

21) Działalność oświatowa, edukacyjna (edukacja przedszkolna, szkolna) i kulturalna, w tym pozaszkolne formy edukacji.

22) Wspieranie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego,

23) Działalność w zakresie wspierania, promocji i pomocy w rozwoju kariery uzdolnionych dzieci, młodzieży i dorosłych,  

24) Propagowanie rozwoju edukacji artystycznej i kulturalnej w przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych,

 25) Ochrona środowiska, ekologii, ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego,

26) Działanie na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym,

27) Działalność charytatywna,

28) Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy krajowej, transgranicznej, międzynarodowej,

29) Tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami zajmującymi się problematyką stanowiącą przedmiot działania Fundacji,

30) Promocja i organizacja wolontariatu.

§ 9

FUNDACJA REALIZUJE SWOJE CELE POPRZEZ:

1) Umożliwianie i podejmowanie wszelkich działań służących rozwojowi obszaru działania Fundacji,

2) Podejmowanie i utrzymywanie kontaktów oraz współpracy z JST, a także innymi organizacjami w Polsce i za granicą,

 3) Organizowanie, prowadzenie i finansowanie prac naukowo-badawczych,

4) Sporządzanie ekspertyz, raportów, analiz i innych opracowań,

5) Organizowanie szkoleń, warsztatów, kursów, sympozjów, konkursów, we wszystkich sferach aktywności społeczno – gospodarczych,

6) Fundowanie stypendiów,

7) Udzielanie innego finansowego i rzeczowego wsparcia,

8) organizowanie zbiórek publicznych i imprez publicznych na rzecz osób potrzebujących,

9) Prowadzenie punktów edukacyjnych (edukacja przedszkolna, szkolna)

10) Popularyzację idei mediacji rodzinnej i społecznej.

11) Organizowanie, prowadzenie i finansowanie:

a) przedsięwzięć o charakterze informacyjnym i szkoleniowym, w szczególności seminariów, szkoleń, konferencji, zjazdów naukowych i warsztatów,

 b) działalności doradczej i coachingowej,

c) targów, pokazów i wystaw,

d) imprez kulturalnych, takich jak festiwale, festyny, koncerty,

e) imprez turystycznych i sportowych,

f) świetlic środowiskowych oraz różnych form rekreacji i wypoczynku.

12) Działalność promocyjną, informacyjną i poligraficzną, w tym:

a) opracowywanie i druk broszur, folderów, plakatów, materiałów wielkoformatowych,

b) opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów audiowizualnych,

c) tworzenie i redagowanie stron i serwisów internetowych,

d) przygotowywanie i rozpowszechnianie innych materiałów o charakterze reklamowym lub promocyjnym,

13) Współpracę i wymianę doświadczeń z podmiotami działającymi w zakresie objętym celami Fundacji na poziomie krajowym i międzynarodowym,

14) Pozyskiwanie środków finansowych pochodzących od JST, z programów i funduszy z Unii Europejskiej oraz z innych źródeł pomocowych krajowych i zagranicznych dla realizacji celów statutowych Fundacji,

15) Wspieranie, inicjowanie i prowadzenie innych działań zmierzających do realizacji celów Fundacji.

_______________________________________

Rozdział III

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 10

Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie pieniężnej 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), w tym 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej oraz środki finansowe, nieruchomości, ruchomości i prawa majątkowe nabyte przez Fundację w toku jej działania.

 § 11

1. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

2. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 12

Przychody Fundacji pochodzą w szczególności z:

1) darowizn, spadków i zapisów,

2) subwencji i dotacji, w tym dotacji celowych,

3) zbiórek i imprez publicznych,

4) majątku Fundacji,

5) odsetek bankowych i lokat kapitałowych,

6) działalności gospodarczej.

§ 13

1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w sferze usługowej, handlowej i wytwórczej.

2. Całość przychodów z prowadzonej działalności Fundacja będzie przeznaczać na realizację celów statutowych.

________________________________________

Rozdział IV

ORGANY FUNDACJI

§ 14

Organami Fundacji są:

1.       Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem,

2.       Rada Programowa (opcjonalnie).

§ 15

ZARZĄD FUNDACJI:

1. Zarząd jest organem kolegialnym złożonym z co najmniej 2 osób powoływanych i odwoływanych przez Fundatora na czas nieoznaczony.

2. Fundator obligatoryjnie wchodzi w skład Zarządu Fundacji i pełni funkcję Prezesa Zarządu Fundacji na czas nieograniczony.

3. Skład osobowy Zarządu określa każdorazowo Fundator.

4. Zarząd Fundacji pełni jednocześnie rolę uchwałodawczą, wykonawczą oraz kontrolną.

5. Zarząd Fundacji przygotowuje coroczne sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły, w terminie do dnia 31 maja oraz przedstawia je na posiedzeniu Zarządu Fundacji.

6. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie.

7. Członkostwo w Zarządzie wygasa w przypadku zakończenia kadencji, odwołania, pisemnej rezygnacji lub śmierci.

8. Odwołania członka Zarządu może dokonać Prezes Zarządu w szczególności w przypadku:

a) złożenia przez Członka Zarządu rezygnacji z pełnienia funkcji w Zarządzie,

b) istotnego naruszenia postanowień statutu,

c) innych przyczyn uniemożliwiających wykonywanie funkcji.

9. Odwołanie Członka Zarządu jest skuteczne tylko wówczas, gdy w jego miejsce zostanie powołany inny Członek Zarządu z zachowaniem wymogów określonych w ustępie 2 niniejszego paragrafu. Odwołanie członka Zarządu następuje wskutek decyzji Prezesa Zarządu.

10. Funkcja Prezesa Zarządu przypisana Fundatorowi ulega zawieszeniu lub wygasa jedynie w przypadku pisemnego wniosku Fundatora lub pisemnej rezygnacji, zaistnienia obiektywnych przyczyn uniemożliwiających wykonywanie funkcji lub śmierci Fundatora. W zaistniałej sytuacji funkcję Prezesa Zarządu pełni Wiceprezes Zarządu Fundacji i określa nowy skład osobowy Zarządu Fundacji. 

 § 16

1. Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach związanych z działalnością Fundacji.

 2. Zarząd w szczególności:

a) kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz

b) uchwala roczne i wieloletnie kierunki i programy działania Fundacji,

c) sprawuje zarząd nad majątkiem Fundacji,

d) ustala regulamin organizacyjny Fundacji,

e) sporządza plany pracy i budżety,

f) składa roczne sprawozdania z działalności oraz sprawozdania finansowe Fundacji,

g) tworzy i znosi jednostki organizacyjne Fundacji,

h) powołuje i odwołuje osoby zajmujące stanowiska kierownicze i samodzielne, podległe bezpośrednio Zarządowi,

 i) ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz wielkość środków przeznaczonych na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji wykonujących czynności związane z realizacją działalności statutowej Fundacji, jak również prowadzonej przez nią działalności gospodarczej,

j) podejmuje decyzje w przedmiocie zmiany Statutu, jak również likwidacji Fundacji.

§ 17

1. Prezes Zarządu Fundacji jest jednocześnie jej Dyrektorem. Jest on odpowiedzialny za realizację uchwał Zarządu Fundacji.

2. Prezes Zarządu Fundacji jest kierownikiem zakładu pracy w stosunku do pracowników Fundacji w rozumieniu przepisów kodeksu pracy.

 3. W przypadku Zarządu dwuosobowego, stosunek pracy z Prezesem Zarządu Fundacji nawiązuje drugi członek Zarządu Fundacji. W przypadku Zarządu 3 lub więcej osobowego, stosunek pracy z Prezesem Zarządu Fundacji nawiązuje dwóch Członków Zarządu występując łącznie.

§ 18

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał.

2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu.

3. W przypadku zaistnienia żądania zgłoszonego przez Członka Zarządu Fundacji, Prezes Zarządu jest obowiązany do zwołania posiedzenia Zarządu w terminie 7 dni od dnia otrzymania żądania.

§ 19

1. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa Zarządu.

2. W przypadku, gdy głosy rozkładają się równomiernie, głos decydujący należy do Prezesa Zarządu Fundacji.

3. Za udział w zebraniach członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie lub zwrot ponoszonych przez nich kosztów podróży i diet, związanych ze stawieniem się na posiedzeniu Zarządu, o ile Fundacja posiada na to stosowne środki.

§ 20

1. Do składania oświadczeń woli i podpisywania umów w imieniu Fundacji upoważnieni są:

a) Prezes Zarządu - samodzielnie,

b) dwaj Członkowie Zarządu - działając łącznie,

c) Członek Zarządu – samodzielnie, jedynie w przypadku otrzymania pisemnego pełnomocnictwa Prezesa Zarządu wraz z określeniem szczegółowego zakresu kompetencji decyzyjnych.

2. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w zakresie zwykłego zarządu składa Prezes lub osoba przez Prezesa do tego upoważniona.

§ 21

RADA PROGRAMOWA FUNDACJI:

1.       Zarząd Fundacji może powołać Radę Programową jako organ doradczy i opiniujący, w składzie co najmniej trzech członków powoływanych i odwoływanych według klucza kompetencji w obszarach działań / programów podejmowanych przez Fundację.

Rada Programowa może być powoływana jako rada programowa dla całej Fundacji lub na potrzeby konkretnego działania / programu prowadzonego przez Fundację.

  1. Członków Rady Programowej powołuje i odwołuje Fundator, na okres realizacji danego programu lub na czas nieoznaczony.

4.       Rada Programowa wybiera ze swego grona Prezydium w składzie: przewodniczący, wiceprzewodniczący i sekretarz, które je reprezentuje pomiędzy posiedzeniami.

5.       Rada Programowa zbiera się co najmniej raz w roku, a w sprawach pilnych, wynikłych między posiedzeniami Rady, doraźnie na wniosek Fundatora albo Prezesa Zarządu.

6.       Szczegółowe kompetencje, sposób zwoływania posiedzeń, tryb obrad oraz podejmowania uchwał określa regulamin Rady Programowej uchwalony przez Radę po uzyskaniu akceptacji Zarządu Fundacji.

7.       Za udział w posiedzeniach członkom Rady Programowej może przysługiwać zwrot kosztów w kwotach określonych ryczałtowo przez Zarząd Fundacji.

 Rozdział V

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI

§ 21

1.       Fundacja prowadzi działalność gospodarczą (działalność pomocnicza) w zakresie: * Działalności prawniczej, rachunkowo - księgowej, doradztwa, zarządzania holdingami, * Badania i analiz technicznych, Reklamy, Rekrutacji i udostępniania pracowników, * Działalności w zakresie architektury i inżynierii, * Szkolnictwa na poziomie wyższym niż średni, * Kształcenia ustawicznego dorosłych i pozostałych form kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowanych, * Edukacji przedszkolnej i szkolnej, * Edukacji artystycznej, * Organizacji szkoleń, warsztatów, coachingu, seminariów we wszystkich sferach aktywności społeczno – gospodarczych, * Działalności doradczej, * Mediacji, * Gospodarowania odpadami, * Działalności organizacji komercyjnych, * Działalności edukacyjno - kulturalnej, artystycznej i rozrywkowej, * Działalności na zasadach agencji artystycznej, w tym oprawy artystycznej imprez, jak też organizacji wydarzeń artystyczno – kulturalno – rozrywkowych o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym, * Działalności związanej z poprawą kondycji fizycznej, * Prac badawczo - rozwojowych w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych, * Pośrednictwa finansowego, * Działalności agencji transportowych, * Działalności związanej z turystyką, * Działalności związanej z rozrywką,  * Transportu lądowego, Hoteli, Obiektów noclegowych turystyki i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania, * Restauracji i pozostałych placówek gastronomicznych, * Barów, kawiarni, * Działalności stołówek i cateringu, * Sprzedaży hurtowej płodów rolnych i żywych zwierząt, * Sprzedaży detalicznej żywności, napojów i wyrobów tytoniowych w wyspecjalizowanych sklepach, * Sprzedaży detalicznej pozostałej w wyspecjalizowanych sklepach, * Przygotowania terenu pod budowę, realizacji inwestycji budowlanych, wznoszenia kompletnych budynków i budowli lub ich części, * Inżynierii lądowej i wodnej, * Wykonywania instalacji budowlanych, * Wykonywania robót budowlanych wykończeniowych, * Produkcji mebli, * Działalności wydawniczej, poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji, * Działalności związanej z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi, * Działalności związanej z organizacją targów i wystaw, * Informatyki, * Produkcji napojów, * Przetwórstwa owoców i warzyw, * Działalności usługowej związanej  z  uprawami rolnymi,  chowem  i  hodowlą  zwierząt, z wyłączeniem działalności weterynaryjnej, * Zagospodarowanie terenów zieleni, * Upraw rolnych, ogrodnictwa, włączając warzywnictwo. 

2. Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona w formie wyodrębnionych organizacyjnie zakładów lub zakładu, na podstawie regulaminu ustalonego przez Zarząd. 

§ 22 

Na podstawie uchwały Zarządu Fundacja może tworzyć spółki prawa handlowego oraz nabywać względnie zbywać udziały lub akcje w spółkach kapitałowych.

§ 23 

Dla realizacji swoich celów Fundacja może również, na podstawie odrębnych umów, wspierać lub współuczestniczyć w zbliżonej z jej celami, działalności innych fundacji i podmiotów. 

________________________________________ 

Rozdział VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 24

Zmian w Statucie dokonuje Zarząd Fundacji.

§ 25 

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celu, dla którego została powołana lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

§ 26 

Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze uchwały. Uchwała podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Fundacji.

§ 27 

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się na cele zbieżne z celami Fundacji. Szczegółową uchwałę w tym zakresie podejmuje Zarząd Fundacji.

§ 28 

Statut wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały o jego przyjęciu. 

_____________________________________ 

 

Goleniów, dnia 1 stycznia 2016 roku. 

Fundator / Prezes Zarządu: Krzysztof Sypień

 

Szybki kontakt